Podmínky ochrany osobních údajů

1. Základní ustanovení

1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je podnikatelský subjekt NETtechnik v.o.s. se sídlem Roudenská 151, 370 07 Roudné, identifikační číslo: 260 47 985, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Kr. s. Č. B., oddíl A, vložka 7138 (dále jen: „prodávající“ nebo „správce“).

1.2 Kontaktní údaje správce jsou:

NETtechnik v.o.s., IČ: 26047985
Adresa: Hlinská 579, 370 01 České Budějovice
E-Mail: info@nettechnik.cz   
Telefon: +420 727 926 890

1.3 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 2. Zdroje a kategorie zpravovaných osobních údajů 

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které získal na základě plnění Vaší objednávky:

    - Jméno a příjmeno
    - E-mailová adresa 
    - Poštovní adresa
    - Telefonní číslo
    - Číslo bankovního účtu (v případě platby bankovním převodem)

2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
- splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2 Účelem zpracování osobních údajů je

- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
- plnění právních povinností vůči státu,
- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,
- zpracování osobních údajů pro účely zasílání dotazníků v rámci programu "Ověřeno zákazníky". Vaše osobní údaje (e-mailová adresa) a informace o zakoupeném zboží mohou být předány provozovateli portálu Heureka.cz, nikoli jiné třetí straně. 

 4. Doba uchování údajů

4.1 Správce uchovává osobní údaje

- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

5.1 Zpracování osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů. Zpracovatelé a příjemci osobních údajů tohoto správce jsou:
shoptet, a.s, Heureka Group a.s., Seznam.cz, a.s., přepravní společnosti Geis Parcel CZ s.r.o., PPL CZ s.r.o) 
- podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
- zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
- zajišťující marketingové služby.

5.2 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. Vaše práva

6.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a

- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

6.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

7. Cookies soubory

7.1 Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.nettechnik.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies.

- Cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí.

- Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče.

- Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru a cookies našich zpracovatelů.

7.2 Soubory cookies jsou zde užity za účelem

- měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách (Google Analytics, provozované společeností Google, Inc., Smartsupp, provozované společností Smartsupp.com, s.r.o.)

- základní funkčnosti webových stránek

8. Podmínky zabezpečení osobních údajů

8.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

8.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

8.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.2 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.